Wettelijke vermeldingen

Wij waarderen uw belangstelling voor onze diensten en onze website. Opdrachtencentrale.be hoopt u graag terug te zien en wellicht als lid te mogen verwelkomen. Nationale en internationale regelgeving, en met name misbruik van deze regelgeving, noodzaakt ons helaas tot het opstellen van voorwaarden en richtlijnen onder andere met betrekking tot het raadplegen en gebruiken van onze website. Daarom hieronder onze disclaimer:

Externe informatie

Deze website bevat mogelijk links naar websites of naar webpagina's van derden. Wij hebben geen enkele zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze sites en zijn in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

Linken naar deze site

Het is de gebruiker van opdrachtencentrale.be, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming, niet toegestaan een koppeling (link) aan te brengen tussen andere internetsites en deze site.

Cookies

Om U een optimale service aan te bieden maken wij gebruik van cookies. Een "cookie" is een klein stukje informatie dat opgeslagen wordt op uw computer, deze cookie kan opgehaald worden tijdens een later bezoek aan dezelfde site. Wij gebruiken cookies om u te herkennen als lid van opdrachtencentrale.be en daarmee uw gebruik van de website te vereenvoudigen.

Controle van uw (privé) communicatie

Opdrachtencentrale.be behoudt zich het recht voor informatie met betrekking tot berichten, zoals de inhoud, de afkomst of de bestemming ervan, te controleren en te onderzoeken, indien wij het vermoeden hebben dat het geheel of een gedeelte van deze communicatie betrekking heeft op illegale of ongeoorloofde activiteiten, of in strijd is met onze algemene voorwaarden, of indien opdrachtencentrale.be daartoe bevel gekregen heeft van de bevoegde autoriteiten. Uitsluitend wanneer de controle gebeurt op verzoek van de bevoegde autoriteiten, mag de controle door opdrachtencentrale.be alleen betrekking hebben op de berichten met een openbaar of niet-vertrouwelijk karakter, dat wil zeggen de informatie die zich op een webpagina bevindt, de berichten die te vinden zijn in de discussiegroepen of de informatiemailings, zonder dat deze lijst beperkend is.

Directe of indirecte schade

Opdrachtencentrale.be sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit, of in welk opzicht dan ook verband houdt met, het gebruik van deze site of met de (tijdelijke) onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen.

Gebruik van downloads en andere media van deze site

Het gebruik van downloads (bestanden) en andere media van deze site is geheel op eigen risico. Voornoemde zaken zijn uitsluitend aanwezig ter kennisname. Opdrachtencentrale.be is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door het gebruik van voornoemde zaken.

GNU/GPL licentierechten - Joomla!

Delen van deze site alsmede vervaardigde producten kunnen een GNU/GPL open source licentie hebben. Joomla is vrij verkrijgbare software en valt onder deze GNU/GPL licentie.

English version: GNU/GPL license - Joomla!

Parts of this website and products offered may have a GNU/GPL open source license. Joomla is free software and has a GNU/GPL license.